Regulamin sklepu

Na stronie https://www.magdalenakaminska.com obowiązuje Polityka Prywatności. W przypadku zakupu produktów oferowanych za pośrednictwem https://www.magdalenakaminska.com obowiązują dodatkowo poniższe zasady:

Informacja o firmie

E-sklep działający pod adresem https://www.magdalenakaminska.com jest prowadzony przez firmę Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena Kamińska z siedzibą w Silnie, przy ul. Leśnej 38 (kod pocztowy: 87-125), NIP 725-184-39-46, REGON 360410680.

Ilekroć w regulaminie mowa o e-sklepie lub https://www.magdalenakaminska.com należy przez to rozumieć podstrony serwisu internetowego https://www.magdalenakaminska.com poświęcone sprzedaży produktów lub usług firmy Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena Kamińska.

W przypadku kontaktu z firmą w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu należy korzystać z adresu e-mail – m.kaminska@instytutrozwoju.org.pl lub zakładki „Kontakt” dostępnej w menu na stronie https://www.magdalenakaminska.com.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klientów e-Sklepu są przetwarzane wyłącznie przez Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena Kamińska

Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności firma Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena Kamińska NIE sprzedaje i NIE udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i użytkowników e-Sklepu.

Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości wysyłanych przez Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena Kamińska. Wiadomości te mogą dotyczyć realizacji zamówienia lub zawierać ważne komunikaty dotyczące e-Sklepu.

Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je poprawiać i zmieniać.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w e-Sklepie zawsze zawierają zapis o walucie, w której są wyrażone.

Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Zamówienia

Warunkiem realizacji zamówień płatnych jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego i udostępnienie Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena Kamińska następujących danych:

  • Imię i nazwisko zamawiającego,
  • Adresu adres e-mail zamawiającego,

Za poprawność wprowadzonych w zamówieniu danych odpowiedzialny jest Klient.

W wyjątkowych przypadkach Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena może odmówić przyjęcia zamówienia, podając jednocześnie przyczynę odmowy.

Otrzymanie przez Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena płatności za zamówione przez Klienta usługi (każdorazowo określone w zamówieniu) jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena ma prawo anulować zamówienie Klienta, jeśli nie zostanie opłacone w ciągu 14 dni od jego dokonania.

Płatność

Aktualnie dostępne metody płatności (np. przelew bankowy, płatności internetowe) są prezentowane każdorazowo Klientowi przed zakończeniem składania zamówienia.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena nie ma dostępu do (i nie gromadzi) danych związanych z płatnościami kartami kredytowymi obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne, w tym numerów kart.

Płatności za pośrednictwem Przelewy24

Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez firmę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

E-Sklep htpp://www.magdalenakaminska.com udostępnia swoim Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Przelewy24.

Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w e-Sklepie htpp://www.magdalenakaminska.com i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24 jest automatycznie przekierowywany na stronę internetową Partnera Systemu Przelewy24 będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym.

W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Przelewy24 zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Przelewy24 płatność może nie zostać zrealizowana.

Dostawa

Warunkiem dostawy usługi jest zaksięgowanie przez Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena płatności lub uzyskanie informacji o dokonaniu płatności od pośrednika płatności internetowych (w przypadku płatności z Przelewy24 w dni robocze – najczęściej do kliku minut od dokonania płatności, w wyjątkowych sytuacjach do 24 godzin).

Dokument sprzedaży

Klient e-Sklepu dokonując zakupu wyraża zgodę na udostępnienie mu faktury w formie elektronicznej na udostępniony adres email.

Odstąpienie od umowy kupna/sprzedaży

Klient może odstąpić od umowy kupna/sprzedaży bez podania przyczyn w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zakupu chyba, że oferta zaprezentowana na stronie e-Sklepu dopuszcza dłuższy termin. Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena ma obowiązek zwrócić Klientowi kwotę zapłaconą za zwracaną usługę w ciągu 7 dni od zgłoszenia chęci odstąpienia na adres email m.kaminska@instytutrozwoju.org.pl.

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z e-Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub oprogramowania) lub innych od firmy niezależnych.

Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych Magdalena zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany mają zastosowanie z chwilą ich opublikowania i poinformowania Klientów o ich wprowadzeniu. Za wystarczające uznaje się przesłanie informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w jego koncie Klienta dostępnym w e-Sklepie.

W chwili składania zamówienia Klienta obowiązuje aktualny regulamin opublikowany na stronie https://www.magdalenakaminska.com. Klient może wydrukować go w celu egzekwowania jego postanowień w przypadku późniejszych zmian regulaminu na stronie https://www.magdalenakaminska.com.